Snahy firiem a spoločností znižovať náklady sú čoraz intenzívnejšie. Kým niekde hľadajú úspory vo zvyšovaní produktivity práce, mnohí si viac všímajú náklady za plyn, elektrinu, či vodu. A presviedčajú sa o tom, že v energetickej spotrebe podniku sú skryté významné rezervy. Na pomoc im prichádzajú energetické audity.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čo je to energetický audit?

Energetickým auditom sa na účely zákona č. 321/2014 Z.z. rozumie systematický postup na získanie informácií o súčasnom stave technických zariadení a budov určených na používanie energie, na identifikáciu a návrh nákladovo efektívnych možností úspor energie. Výstupom z energetického auditu je písomná správa.

Energetický audit slúži na zhodnotenie súčasného stavu energetického hospodárstva  budovy resp. komplexu budov. Má za cieľ nájsť najefektívnejšie možnosti úspor a navrhnúť opatrenia, ktoré vedú k zníženiu energetickej náročnosti.

Kto má povinnosť vypracovať energetický audit?

Spotrebiteľ energie v priemysle a pôdohospodárstve je povinný vyhodnotiť energetickú náročnosť výroby energetickým auditom prvý krát v lehote podľa priloženej tabuľky, alebo do piatich rokov od uvedenia do trvalej prevádzky. Potom je povinný aktualizovať energetický audit raz za päť rokov.

spotrebiteľ energie celková ročná spotreba energie (priemer za tri roky) MWh lehota hodnotenia
priemysel od 5 500 do 20 000 do 31.decembra 2011
nad 20 000 do 31.decembra 2013
pôdohospodárstvo od 2 500 do 10 000 do 31.decembra 2011
nad 10 000 do 31.decembra 2013

Vyhláška č. 429/2009 Z.z. stanovuje postup pri výkone energetického auditu, obsah písomnej správy a súbor údajov na monitorovanie efektívnosti využívanej energie. Energetický audit vykonáva energetický auditor.

Spoločnosť GALEN, s.r.o., splňuje podmienku zákona o zápise auditora na zozname energetických auditorov Ministerstva hospodárstva. V prípade Vášho záujmu Vám spracujeme ponuku na zhotovenie energetického auditu.