Na koho sa vzťahuje energetická certifikácia budov?

Podľa § 14a zákona č. 300/2012 Z.z., ktorý novelizoval zákon č. 555/2005 Z.z. sa povinnosť energetickej certifikácie vzťahuje na:
a)   novú budovu a na významne obnovovanú existujúcu budovu, ktorých kolaudačné konanie sa začalo po 1.januári 2008
b) na budovu predávanú alebo prenajímanú po 1.januári 2008.

 

Nevzťahuje sa na:
a) budovy a pamätníky chránené z dôvodu architektonickej alebo historickej hodnoty
b) kostoly a budovy na náboženské podujatia
c) budovy, ktoré sú dočasnými stavbami
d) priemyselné stavby s nízkou spotrebou energie
e) bytové budovy využívané menej než štyri mesiace v roku
f) samostatne stojace budovy, ktorých úžitková plocha je menej ako 50 m2

Energetický certifikát budovy je možné spracovať iba spôsobom, ktorý vyplýva zo zákona č.300/2012 Z.z. Energetický certifikát spracováva a vystavuje odborne spôsobilá osoba autorizovaná Slovenskou komorou stavebných inžinierov. Energetickú certifikáciu môžu zaisťovať aj právnické osoby s uzavretými vzťahmi na odborne spôsobilé osoby.

Odborne spôsobilé osoby, ktoré sa podieľajú na vystavení certifikátu sú rozdelené podľa týchto profesií:
- tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov
- vykurovanie a príprava teplej vody
- vetranie a klimatizácia
- elektroinštalácia a zabudované osvetlenie budov

Vzhľadom na tieto podmienky v súčasnosti žiadna fyzická osoba v Slovenskej republike nie je spôsobilá zaisťovať energetickú certifikáciu. Vo všeobecnosti je aj u právnických osôb problém s profesiou vetranie a klimatizácia nakoľko na Slovensku je málo osôb spôsobilých vykonávať túto činnosť.

Naša spoločnosť, ako jedna z prvých spoločností na Slovensku začala komplexne poskytovať túto službu. Máme uzatvorené vzťahy s dostatočným počtom spôsobilých osôb podľa jednotlivých odborností o čom svedčia naše referencie.