Spoločnosť  GALEN,s.r.o. Vám ponúka spracovanie analýzy energetických vstupov elektriny a plynu, prípadne ďalších médií. Následne optimalizáciu vstupov médií, prípadne poradenstvo pri výbere dodávateľov.

 

 

 

 

 

 

GALEN, s.r.o., Vám v spolupráci s českou spoločnosťou GADES solution s.r.o., ponúka tiež systém IGADES  energetic management.

Energetický manažment sa zaoberá výhradne odbornými činnosťami z oblasti energií. Základný energetický manažment robí každý majiteľ nehnuteľnosti, keď kontroluje spotreby plynu, vody a elektriny, platí platby za tieto služby a aspoň približne sleduje vývoj v týchto oblastiach oproti minulému obdobiu. Na základe týchto zistení upraví pravidelné mesačné platby, alebo čo je ešte dôležitejšie rozhodne sa šetriť. Bez činnosti energetického manažmentu nie je možné hospodárne a prehľadne riadiť finančné toky. Energetický manažment v pravom slova zmysle nie je nič iné, ako táto činnosť, ale uskutočňovaná vo väčšom meradle, odborne, systémovo koncepčne a ucelene. Energetický manažment pre väčšie celky ako sú komplexy budov, obce, mestá, VÚC a firmy je treba spracovávať na profesionálnej úrovni s odbornou pomocou kvalifikovaných osôb alebo firiem. Výstupy z energetického manažmentu sú kľúčové pre finančné hospodárstvo danného celku (obce, mestá, firmy), pretože v drvivej väčšine prípadov znamenajú opatrenia vedúce k trvalým energetickým a následne finančným úsporám. Nesporné prínosy energetického manažmentu ako je napríklad efektívne a prehľadné financovanie energií, stála kontrola nad dodavateľmi energií, efektívne prehodnotenie zmluvných vzťahov, ucelená a prehľadná databáza energetického hospodárstva preukázateľne vedú k efektívnejšiemu a hospodárnejšiemu riadeniu mesta, obce, VÚC alebo firmy. Stále komplikovanejšie, náročnejšie a odbornejšie energetické hospodárstvo s neprehľadnou a zmätočnou legislatívnou záťažou, predurčuje energetický manažment ako jediný nástroj pre použivanie energií. Bez znalostí odborníkov v odbore energetického manažmentu už nie je možné na úrovni obce alebo mesta efektívne riadiť energetické hospodárstvo.


IGADES energetic management je elektronický nástroj energetického manažmentu pre používanie energií a médií, ktoré sa bežne v energetickom systéme, čo je najčastejšie budova, obec, mesto, VÚC a iné organizácie nachádzajú. Používané energie sú predovšetkým média ako elektrická energia, plyn, teplo, voda, ale tiež napríklad dátové média, ako sú služby za sprostredkovanie internetu, telefónne služby a podobne. IGADES energetic managemen umožní trvale, efektívne a prehľadne sledovať a využívať energie v budove, obci, meste, VÚC alebo firme. IGADES energetic managemen nevyžaduje odbornú obsluhu, nemá špeciálne nároky na technológie a jeho používanie zvládne každý užívateľ. IGADES energetic managemen je nástroj podobný elektronickému bankovníctvu s jeho pomocou budete mať pod kontrolou energetické hospodárstvo kdekoľvek.